Algemene Voorwaarden

1. DEFINITIES

a. Opdrachtnemer: Morks Webteksten, gevestigd te Hooge Zwaluwe, KvK-nummer 65067843.

b. Opdrachtgever: de zakelijke contractpartner die een dienst of product afneemt van opdrachtnemer.

c. Overmacht: een niet aan opdrachtnemer toerekenbare oorzaak (zoals brute force attacks, stroom- of internet-storing, internetlekkage boven een passend niveau van beveiliging, terrorisme, water-overlast), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van opdrachtnemer kan worden gevergd.

d. Schriftelijk(e): per brief, e-mail of whatsapp-bericht.


2. GEHEEL VAN AFSPRAKEN

a. Opdrachtnemer brengt aan opdrachtgever een offerte uit, met daarin de te leveren diensten en/of producten, de prijzen, de tarieven, de kosten (alle exclusief BTW) en een indicatieve planning.

b. De offerte is 14 dagen geldig.

c. Opdrachtnemer kan niet worden gehouden aan te laat geaccepteerde offertes of verschrijvingen.

d. Indien de kosten van meer- en/of minderwerk en/of van eerdere of latere oplevering niet uit de offerte zijn af te leiden, rekent opdrachtnemer deze kosten conform de bedragen uit de offerte, op basis van redelijkheid en/of op basis van schriftelijk bewijs.

e. Bij tijdige acceptatie van de offerte, ontstaat een overeenkomst van opdracht, die door opdracht-nemer zelfstandig en naar eigen inzicht wordt uitgevoerd, bij wijze van inspanningsverplichting.

f. De overeenkomst van opdracht, nadere schriftelijke afspraken en deze algemene voorwaarden vormen een geheel van afspraken. Bij strijdigheid geldt de laatst gemaakte schriftelijke afspraak.

g. Opdrachtgever verschaft opdrachtnemer tijdig en voldoende informatie voor de opdracht.

h. Opdrachtnemer legt een werk maximaal drie keer ter goedkeuring voor aan opdrachtgever. Daarna gaan de aansprakelijkheid, de overige risico’s en de wijzigingen van het werk over op opdrachtgever.

i. Bij een opdracht die langer dan drie maanden voortduurt, heeft opdrachtnemer het recht om de prijzen en tarieven redelijkerwijze te verhogen, gebaseerd op gestegen kosten indexeringscijfers.

j. Als een bepaling vervalt, blijven de overige bepalingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gelden, en vervangen opdrachtnemer en opdrachtgever deze bepaling door een vergelijkbare bepaling, binnen de strekking van het geheel van afspraken.


3. OPZEGGING

a. Bij doorlopende overeenkomsten gebeurt opzegging schriftelijk met een termijn van een maand.

b. Zonder opzegging wordt bij een reeds eerder verlengde tijdelijke overeenkomst, deze overeenkomst geacht te zijn verlengd voor wederom een zelfde periode.

c. Bij opzegging voor beëindiging van de opdracht betaalt opdrachtgever de gemaakte uren en kosten.


4. VERTROUWELIJKHEID

a. Opdrachtnemer gaat uiterst vertrouwelijk om met de informatie van of over opdrachtgever, tenzij het informatie betreft die al openbaar is of rechtens openbaar moet worden gemaakt.

b. Opdrachtnemer mag voor reclamedoeleinden refereren aan opdrachtgever, onder de voorwaarde dat opdrachtnemer geen vertrouwelijke informatie openbaart.


5. INTELLECTUEEL EIGENDOM, GEBRUIKSRECHT, BUITEN GEBRUIK STELLEN

a. Opdrachtnemer heeft en behoudt de intellectuele eigendomsrechten van werken die ontstaan bij het uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever krijgt na algehele betaling (slechts) het gebruiksrecht, tenzij anders overeengekomen.

b. Opdrachtgever mag werken van opdrachtnemer (dan ook) niet bewerken, openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van opdrachtnemer. Tenzij anders overeengekomen. 

c. Opdrachtnemer heeft het recht (delen van) de website van opdrachtgever tijdelijk en zo kort mogelijk buiten gebruik te stellen als dit nodig is voor herstel, verbetering of onderhoud.


6. BETALING

a. Opdrachtnemer mag vooruitbetaling vragen tot 100% van het offertebedrag.

b. Opdrachtgever dient een factuur binnen 14 dagen te betalen. Bij latere betaling rekent opdracht-nemer 15% van de openstaande vordering aan buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van EUR 40,00. Daarna rekent opdrachtnemer gerechtelijke incassokosten en proceskosten.

c. Niet tijdige betaling geeft opdrachtnemer het recht de tegenprestatie zonder verplichting tot schadevergoeding op te schorten en of het geleverde te blokkeren en/of terug te halen.


7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

a. Opdrachtnemer kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor directe schade (dus niet voor gevolgschade of gederfde winst) als gevolg van opzet of grove roekeloosheid door opdrachtnemer.

b. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever, zoals het onzorgvuldig of niet tijdig verstrekken van informatie, content of foto’s, en het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie of onzorgvuldig handelen van opdrachtgever als het gaat om beveiliging (zoals onzorgvuldig wachtwoordgebruik en spam toelaten).

c. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.

d. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de inhoud en/of content.

e. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) niet behaalde resultaten of planningen.

f. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van opdrachtnemer. De totale aansprakelijkheid omvat echter in geen geval meer dan het bedrag dat opdrachtnemer en opdrachtgever voor een opdracht zijn overeengekomen.

g. Opdrachtnemer is vrij om voor de opdracht naar eigen inzicht derden in te schakelen, is niet aan-sprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is door opdrachtgever gevolmachtigd om aansprakelijkheidsbeperkingen door en van derden te aanvaarden.

h. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit de werkzaamheden voor opdrachtgever, tenzij de aansprakelijkheid is ontstaan als gevolg van opzet of grove roekeloosheid van opdrachtnemer.


8. OVERMACHT

a. In geval van tijdelijke overmacht komt opdrachtnemer de overeengekomen verplichtingen alsnog zo goed mogelijk na en wordt conform de overeenkomst gefactureerd.

b. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen bij blijvende overmacht de overeenkomst herzien of opzeggen.


9. GARANTIE, KLACHTEN EN TOEPASSELIJK RECHT

a. Klachten dienen uiterlijk acht dagen na afronding van de opdracht schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld, anders wordt opdrachtgever geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard.

b. Opdrachtgever dient opdrachtnemer een redelijke termijn en toegang te geven om de oorzaak van een klacht te onderzoeken, weg te nemen en/of te herstellen.

c. Het melden van een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

d. Opdrachtnemer en de opdracht vallen onder Nederlands recht, tenzij de wet anders bepaalt.